Monthly Archives

april 2020

Introductie Energiescan bij Houtense bedrijven

By | Nieuws

!MPACT Houten heeft een Energiescan ontwikkeld om u te helpen energie besparingsmogelijkheden op te sporen. Ook wordt zichtbaar gemaakt hoeveel duurzame energie uw bedrijf kan opwekken. Als u interesse heeft in deze Energiescan, kunt u ons hierover benaderen per telefoon of email. Dan maken we een afspraak om de scan uit te voeren deels door u zelf deels via een telefonische afspraak.

Kunt u ons alvast laten weten hoeveel stroom en gas uw bedrijf gebruikt en welke besparingsmogelijkheden u zelf ziet?

De terugkoppeling die we u kunnen geven na het uitvoeren van de Energiescan is het volgende:

 • De mogelijkheden om stroom te besparen en een schatting van de hoeveelheid
 • De mogelijkheden om gasverbruik te besparen en een schatting van de hoeveelheid
 • De benodigde maatregelen en een indicatie van de omvang
 • De mogelijkheid om energie op te wekken
 • Inpassing van de maatregelen in de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf
 • Antwoord op uw specifieke vragen

Neem hiervoor per mail contact op met onze projectmanager W.P. Kistemaker (of bel 06 558 64 558)

Denken in mogelijkheden

By | Nieuws

Na de eerste weken van telefonisch onderzoek naar de voorlopige effecten van de Corona periode op Houtense ondernemers, zijn we tot diverse conclusies gekomen, waarvan het verslag op deze website te vinden is.

Gebleken is dat deze periode vraagt om een bepaalde mate van flexibiliteit bij ondernemers. Er wordt gekeken naar bestaande bedrijfsprocessen, soms worden activiteiten onder de loep genomen of zelf (tijdelijk) aangepast.

Wat we regelmatig zien, is dat sommige bedrijven personeel thuis hebben zitten doordat bedrijfsactiviteiten volledig zijn stil gelegd en andere bedrijven staan juist te springen om personeel.

We zijn bezig om bij !MPACT Houten te inventariseren om welke Houtense ondernemers het gaat en of zij aan elkaar te koppelen zijn. Waardoor iedereen aan het werk kan blijven en we elkaar een handje kunnen helpen.
Wil je hier meer informatie over, neem dan even contact met ons op!

Banken, pensioenfondsen en douane

By | Internet

Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. “Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders”, aldus de NVB. “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.”

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Nederlandse Douane ondersteunt ondernemers die in de problemen komen, met een pakket aan maatregelen.

Zo biedt de Nederlandse Douane onder andere maatwerk aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen en bij (het aanvragen van) vergunningen. Daarnaast is uitstel van betaling mogelijk en wordt coulant omgegaan met het opleggen van boetes.

Uitgebreide informatie over de maatregelen vind je op de website van de Nederlandse Douane: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket.

SET COVID-19: subsidie voor digitale zorgtoepassingen

By | Internet

Let op: deze regeling is door de grote hoeveelheid aanvragen tijdelijk gesloten.

Om digitale zorg op afstand te faciliteren wordt de SET-regeling tijdelijk uitgebreid. Zorgaanbieders kunnen met deze regeling subsidie krijgen om digitale toepassingen aan te schaffen. De uitbreiding is nodig omdat de thuiszorg onder druk staat door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voorbeelden van die toepassingen zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van 50.000 euro, waarvan je maximaal 50% mag inzetten voor aanschaf-, lease- en licentiekosten van deze toepassingen. Met dit bedrag kun je ook externen inhuren die helpen bij de implementatie. Er is geen eigen bijdrage vereist. RVO.nl voert de regeling uit. Meer informatie over de voorwaarden vind je hier.

Aanvragen gaat via mijn.rvo.nl. Daar staan de benodigde formulieren voor een aanvraag, inclusief een format voor het stappenplan. Samenwerkingsverklaringen zijn niet nodig, de beoordelingscriteria zijn versoepeld. De criteria van de reguliere SET zijn niet van toepassing voor deze subsidie. Binnen 5 werkdagen wordt je aanvraag beoordeeld. Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

Aanbieden hulpmiddelen

Bedrijven die medische hulpmiddelen zoals mondkapjes willen aanbieden kunnen zich aanmelden bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via middelencorona@nfu.nl

BL: Financiering voor land- en tuinbouw

By | Internet

Deze regeling is er voor land- en tuinbouwbedrijven.

Er komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

De regeling is nog niet ingegaan. Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren. Dan worden ook de voorwaarden bekendgemaakt.

Kijk voor meer informatie op Ondernemersplein.kvk.nl: Borgstellingskrediet voor de landbouw.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

By | Internet

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers.

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl

Uitstel betalen belasting

By | Internet

LANDELIJKE BELASTINGEN

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Op de site van de Belastingdienst leest u over uitstel van betaling voor ondernemers en zzp’ers.

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. U leest op de site van de belastingdienst welke overige voorwaarden hiervoor gelden.

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

GEMEENTEBELASTINGEN (BGHU)
Worden er nog belastingaanslagen opgelegd?
Ja, de aanslagen worden door BghU nog steeds opgelegd. Wel wordt de aanslagoplegging gematigd waar dat mogelijk is en worden invorderingsstappen opgeschort. 

Wat als ik mijn aanslag niet kan betalen omdat ik door de Coronamaatregelen minder inkomsten heb?
U kunt een verzoek indienen bij BghU waarin u vraagt om een meer gespreide betaling of uitstel van betaling. BghU heeft de mogelijkheden voor het betalen van de aanslagen verruimd. Ook uitstel van betaling is onder voorwaarden mogelijk. Iedereen die betaalproblemen heeft vanwege de Coronamaatregelen kan contact opnemen met BghU.  

Gebruikersheffing Onroerende zaak belasting (OZB)
De aanslagen worden gewoon opgelegd. Er zijn ook ondernemers die de aanslagen nog steeds wel graag ontvangen. De belastingaanslagen voor de maand maart liggen al klaar voor verzending. Dit kan niet meer worden tegengehouden. Alle aanslagen bevatten een standaard toelichting over de betalingsmogelijkheden. Daarnaast kan dus op verzoek gekeken worden naar een ruimere betalingsmogelijkheid.

Toeristenbelasting

Voorlopige aanslagen toeristenbelasting
De voorlopige belastingaanslagen toeristenbelasting 2020 worden op een minimaal bedrag opgelegd. Bij de brief met de aanslag zal een duidelijke uitleg zitten. Het op te leggen bedrag is 10% van de laatst opgelegde definitieve aanslag. Voorheen werd de voorlopige aanslag op 80% van de laatst opgelegde definitieve aanslag bepaald.

Definitieve aanslagen toeristenbelasting
De definitieve belastingaanslagen toeristenbelasting 2019 zullen later in de tijd worden opgelegd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer.

Precariobelasting
Deze belasting wordt veel bij ondernemers in rekening gebracht.  Het opleggen van deze aanslagen wordt verschoven naar een later moment in het jaar. 

Waterschapsheffingen
De waterschapsheffingen voor bedrijven, in dit geval de zuiveringsheffing, zijn voor een belangrijk deel al verzonden. 

(Dwang)invordering
De invorderingsstappen (herinnering, aanmaning, dwangbevel) worden voor alle heffingen, met uitzondering van de parkeerbelasting, opgeschort. 

Kwijtschelding
BghU biedt particulieren (geldt ook voor zzp’ers en ondernemers) de mogelijkheid om kwijtschelding van de belastingen te verzoeken. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen gelden wettelijke regels. Op de website van de BghU is meer informatie te vinden over de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met de BghU via:

 • telefoon op 0880-640200
 • digitaal via bghu.nl, in het digitale loket Mijn Bghu of via het contactformulier
 • post: Postbus 5150, 3502 JD Utrecht

BghU verzoekt iedereen het contact zoveel mogelijk via de telefoon of digitaal via het contactformulier te laten verlopen. Wanneer dat niet kan, dan kunt u ook een brief sturen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

By | Internet

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor de nieuwe tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers?

De regeling Tozo is voor de volgende doelgroep:

 • zelfstandig ondernemers vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland (aanvragen in de eigen gemeente);
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend (hoeft niet in de eigen gemeente);
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is voor 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Er wordt niet gekeken naar uw vermogen of het inkomen van uw partner. Uw bedrijf hoeft niet levensvatbaar te zijn.

Op de website van de Rijksoverheid staat de meest actuele informatie over de regeling Tozo. Daar staat ook informatie over andere regelingen waar zelfstandig ondernemers voor in aanmerking komen.

Wordt de regeling Bijstandsverlening voor zelfstandigen versoepeld door de coronacrisis?
Ja, er komt een tijdelijke voorziening voor tenminste 3 maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt.

Daarnaast kunnen zzp’ers net als andere ondernemers uitstel van betaling van hun belasting aanvragen bij de Belastingdienst. Zzp’ers die op basis van een voorlopige aanslag belasting betalen, kunnen daarnaast direct een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen. Ze betalen dan meteen minder belasting.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

By | Internet

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt het ministerie van Economische Zaken zowel het midden en kleinbedrijf als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.